CEFR

co to jest ?

Text...

Kursy w naszej szkole zorganizowane są według skali CEFR  - Common European Framework of Reference for `Languages czyli  Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego, która  jest międzynarodową  normą opisu kompetencji językowych osób uczących się języków obcych, opracowana przez Radę Europy.

Umiejętności językowe odpowiadające każdemu z poziomów stopnia zaawansowania znajomości języka opisane są w sześciostopniowej skali, od A1 dla początkujących, aż do C2 dla tych, którzy opanowali dany język. Stosowane są też stopnie pośrednie, czyli A1+, B1+, itp. 


Jeśli po teście wstępnym i rozmowie z lektorem dowiadujesz się, że jesteś na poziomie A2, czy wiesz, co to znaczy?
Czy jeśli twój pracodawca wymaga od ciebie certyfikatu poświadczającego, że znasz język na poziomie B2, czy wiesz o co mu chodzi?
Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są dla ciebie oczywiste, zapoznaj się z ogólnym opisem poziomów zaawansowania językowego Rady Europy , czyli CEFR:

POZIOM A1


To poziom beginner/elementary, czyli początkujący. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Jest w stanie formułować  pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi też odpowiadać na takie pytania. Umie przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na pocztówce z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi.


POZIOM A2


To poziom pre-intermediate, czyli średniozaawansowany niższy. Osoba znająca język na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z tematami życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, otoczenia, zakupów,  pracy). Porozumiewa się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także rozmawiać o sprawach związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny, krótkie notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb.
Poziomy  A1 i A2 to  PODSTAWOWY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA.


POZIOM B1


To poziom intermediate, czyli średniozaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


POZIOM B2


To poziom upper-intermediate, czyli średniozaawansowany wyższy. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Poziomy B1 i B2 to POZIOM SAMODZIELNOŚCI JĘZYKOWEJ.


POZIOM C1


To poziom advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.


POZIOM C2


To poziom profesjonalny, osoba posługująca się językiem na tym poziomie zna go prawie tak dobrze jak rodzimy jego użytkownik. Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy  i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. 
Poziomy C1 i C2 to POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ.

 

SKALA CEFR A EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH

 

Poziomy egzaminów Cambridge English odpowiadają następującym poziomom w skali CEFR:
Poziom znajomości języka A1    YLE Movers
Poziom znajomości języka A2    Key (KET) oraz YLE Flyers
Poziom znajomości języka B1    Preliminary (PET)
Poziom znajomości języka B2    First (FCE)
Poziom znajomości języka C1    Advanced (CAE)
Poziom znajomości języka C2    Proficiency (CPE)